Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Talentis Event and Marketing Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket, mint adatkezelő, magára nézve kötelezően alkalmaz.

1.2. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete „GDPR”,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.

2. Fogalommeghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában adatkezelőnek minősül: a Talentis Event and Marketing Kft.

2.3. Adatfeldolgozó: az a szerv vagy személy, aki az Adatkezelő megbízásából az adatokon technikai műveleteket végez.

2.4. Felhasználó: akinek személyes adatát az Adatkezelő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 1. 2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett internetes portál.
 2. 2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap biztonságos üzemeltetéséhez és a

Honlapon elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, aki számára a szolgáltatásai biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve aki az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthat.

2.7. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján a Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

3. Az adatkezelés elvei, módja

3.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

3.2. A személyes adatokat az Adatkezelő jogszabály, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján használja fel.

3.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.4. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.

3.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

3.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

3.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.8. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

3.9. A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján az Adatkezelő köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Ernő
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 06/30 290-4835

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

4.1. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

4.2. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4.3. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4.4. Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatkezelés során megőrzik

 • a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

4.5. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vezethetők vissza, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az Adatkezelő azonban megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek megakadályozására. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson

minden biztonsági esemény esetében. Az Adatkezelő rendszermegfigyeléssel biztosítja az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4.6. Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

4.7. Az Adatkezelő a 3. pont szerint kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, amelynek célja a vonatkozó jogszabályokban foglalt, Adatkezelő számára előírt feladatellátás megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket a következő biztonsági mentésig, de legfeljebb 1 évig őrzi meg. A biztonsági mentésekhez, szükség esetén (rendszer visszaállítás) kizárólag a külön jogosultsággal rendelkező üzemeltetők férhetnek hozzá.

4.8 Online vásárlás, melynek során a Vásárló személyes adatokat ad meg az Adatkezelőnek. aki a bekért adatok szükségességének mértékét minden esetben megvizsgálja. Vásárlónak meg kell adnia a nevét, lakcímét, elérhetőségét, valamint az általa kiválasztott mezőgazdasági gép pontos, a honlapon feltűntetett adatait.

5. Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Talentis Event and Marketing Kft.
Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.
Képviseli: Balogh Ernő, ügyvezető, önállóan
Képviselő elérhetősége: telefon: 06/30 290-4835 e-mail: vass.balazs@t-eam.hu 
Adószám: 26571171-2-07

Telefonszám: 06/30 290-4835 E-mail: info@t-eam.hu

6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

6.1. A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e, illetve a 3. pontban felsorolt, Adatkezelő által kezelt mely adatkörök tekintetében, a személyes adatait, továbbá az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

6.2. A Felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@t-eam.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, ha jogszabály lehetővé teszi.

6.4. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából.

6.5. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.6. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.7. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

6.8. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő akkor is korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.9. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

– az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, vagy

· az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

6.10. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6.3. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

7. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

7.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai info@t-eam.hu e-mail címen.

8.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az ügy elbírálása – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2023.03.09.

COOKIE SZABÁLYZAT

Mi a cookie (süti)?

A cookie (süti) használat olyan korszerű, a modern weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató technológia, amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de sok esetben elengedhetetlen is. A sütiket csak a felhasználó engedélyével és abban az esetben lehet tárolni, ha az honlap működéséhez feltétlenül szükséges.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyek a honlap látogatása során a felhasználó számítógépének böngészőjében keletkeznek, tárolódnak. A sütik az alapvető működés ellátásán kívül más célokat is szolgálhatnak. A statisztikai adatokat gyűjtő sütik elősegítik a honlap szerkezeti és tartalmi kialakításának optimalizálását, a látogatóhoz kötődők segítségével pedig a nemcsak testreszabott információk juttathatók el a felhasználókhoz, de olyan kényelmi szolgáltatások is biztosíthatók, amelyekre egyébként nem lenne lehetőség.

A Honlapon használt cookie:

Ez a Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Statisztikai (Google Analytics) célú süti az adatokat anonim azonosítón keresztült gyűjti. Segítenek a Honlap tulajdonosának a Honlap teljesítményének elemzésében. Tájékoztatást nyújtanak a Felhasználók számáról, az egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelzőméret, operációs rendszer típusa), maximum város szinten a látogatás földrajzi helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak).

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a Honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Adatkezelés:

A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie.

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a Felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Adatkezelés időtartama: A létrehozástól/frissítéstől számított 2 év.

Adatkezelő:

Talentis Event and Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő)

 • Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.
 • Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 07-09-030792
 • Adószám: 26571171-2-07
 • Képviseli: Balogh Ernő ügyvezető
 • Elérhetőség: [x]

A Felhasználó jogai:

A Felhasználó (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Érintett az Adatkezelő elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics